ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กรณีสำรอง โดยการสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.
    - นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองสอบสัมภาษณ์ โดยฝ่ายบริหารโรงเรียน

  • วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
    - ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักเรียนสำรอง

  • วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
    - รายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา