ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

DCIM100GOPROGOPR7354.

ด้วยเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังนี้.-

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑.  จำนวนนักเรียน

๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับจำนวน ๔ ห้องเรียน  ๕ หลักสูตร  จำนวน  ๖๕  คน

  • หลักสูตรศิลป์ภาษา (ภาษาจีน-สังคม )                           จำนวน  ๑๑  คน
    หลักสูตรศิลป์ภาษา (ภาษาญี่ปุ่น – สังคม)                      จำนวน  ๑๗  คน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (IEP) (ภาษาอังกฤษ-สังคม)  จำนวน  ๓  คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์- คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีแอนิเมชั่น )        จำนวน  ๒๓  คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-สิ่งแวดล้อม)          จำนวน  ๑๑  คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑  สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒.๒  นักเรียนผ่านการประเมิน ๘ กลุ่มสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒

๒.๓  นักเรียนสมัครสอบหลักสูตรต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  ขึ้นไป

๓. หลักฐานการรับสมัคร

๓.๑  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

๓.๒  ใบรับรองผลการเรียน จำนวน ๕ ภาคเรียน ประกอบด้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒  และภาคเรียนที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓.๓  สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา                   จำนวน ๑  ฉบับ

๓.๔  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว                                              จำนวน ๓  ใบ

๕. การขอรับใบสมัคร

ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๙ เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ  โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า หรือ ดาวน์โหลดจาก  www.t5denha.ac.th

๖. กำหนดการรับสมัครและการคัดสอบคัดเลือก

๖.๑  รับสมัคร  ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ระหว่าง  วันที่ ๑-๙  เมษายน  ๒๕๖๐   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๖.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  ในวันที่  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐

๖.๓  การสอบคัดเลือก วันที่  ๒๑  เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๖.๔  สาระที่สอบประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

๗.  ประกาศผลการสอบ

วันที่  ๒๔  เมษายน ๒๕๖๐  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

๘.  การรายงานตัว พร้อมชำระเงิน

วันที่  ๒๘  เมษายน ๒๕๖๐  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

 

ค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ค่าใช้จ่ายการจัดการสวัสดิการนักเรียน 2,670 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา ตามประกาศของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
·     ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร IEP (Intensive English Program) 4,000 บาท
·     ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่นๆ 2,500 บาท
–       ห้องโปรแกรมศิลป์ภาษา (อังกฤษ-สังคม)

–       ห้องโปรแกรมศิลป์ภาษา (จีน-สังคม)

–       ห้องโปรแกรมศิลป์ภาษา(ญี่ปุ่น-สังคม)

–       ห้องโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

–       ห้องโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน
·     ค่าชุดวอร์ม และชุดพละ 1,300 บาท
·     ค่าชุดพื้นเมือง 500 บาท
สรุป    

ห้องเรียนโปรแกรมศิลป์ภาษา (อังกฤษ-สังคม)        ค่าลงทะเบียน

 

8,470

 

บาท

ห้องเรียนปกติ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ             ค่าลงทะเบียน 6,970 บาท

ดาวน์โหลด