จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2560


วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรของสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย รวมถึงได้ฝึกการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการทดสอบวิชาพิเศษในภาคปฏิบัติ ของลูกเสือเนตรนารี  โดยมีนายจำรัส ไชยมูล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

018_resize 019_resize 020_resize 017_resize 015_resize 016_resize 001 002 003 004 005 007

DCIM102GOPROGOPR9964.  DCIM102GOPROGOPR9995.
DCIM102GOPROGOPR9964.  DCIM102GOPROGOPR9995.