โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) รุ่นที่ 1

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) ในรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) ในรุ่นที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนใหม่โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

พิธีเปิด

IMG_4957 IMG_4971 IMG_4990 IMG_4986 IMG_5059 IMG_5038 IMG_4992 IMG_4994 IMG_5020 IMG_5013 IMG_5005 IMG_5002

กิจกรรม

IMG_3019 IMG_2969 IMG_3184 IMG_3143 IMG_3123 IMG_3072 IMG_3039 IMG_3028 IMG_3026 IMG_3023

พิธีปิด

IMG_5208 IMG_5215 IMG_5246 IMG_5184 IMG_5278 IMG_5253