โครงการกิจกรรมสัมมาทิฐิ และสัมมาปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันฯ

โครงการกิจกรรมสัมมาทิฐิ และสัมมาปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันฯ

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมาทิฐิ และสัมมาปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของครูและบุคลลากร การศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ณ ขิปปปัญานุสรณ์ สถานธรรม ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย