โครงการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เข้าร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา
จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ โรงแรมเวียงอินน์ ริเวอร์ไซด์ และบ้านแม่สาด