กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลท่ี 9 และวันพ่อแห่งชาติ

และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดง/การจัดนิทรรศการความเป็นมาของชาติไทย/การประกวดคำขวัญ/ประกวดวาดภาพ ฯลฯ เป็นกิจกรรมเนื่องในวันชาติ