ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ตามที่ ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และทำการสอบภาคความรู้ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาแล้วนั้น.

บัดนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้