รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๕๘ ของสถาบันพระปกเกล้า

ทีมเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัล “ระดับดีเลิศ”
จากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2558
ของสถาบันพระปกเกล้า
จากการดำเนินโครงการ “สืบสานอาหารล้านนา สร้างคุณค่าชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”

26513  10537033_1077808875562887_4017114653811149504_n

ทีมเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดการดำเนินโครงการ “สืบสานอาหารล้านนา สร้างคุณค่าชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ โดยมีทีมเยาวชนทั้งหมด ๑๒๑ แห่ง จากทั่วประเทศ
และในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศผลรางวัลโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2558 ผลคะแนนนำมาจาก
1. การลงพื้นที่ของคณะกรรมการ (50 คะแนน)
2. การนำเสนอผลการดำเนินงาน (50 คะแนน) มีผลรางวัลดังนี้

“ระดับดีเลิศ” ได้แก่
1. ทีมคนไตเมืองป๋อน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการ ทุงจ่ามไต

2. ทีมสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ทะลบ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ จ. เชียงใหม่ ในโครงการ จดหมายเหตุชุมชน

3. ทีม ชมรมดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ, ซอ, ซึง, ไท – ยวน สระบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จ. สระบุรี ในโครงการ สืบสานดนตรี ไท – ยวน

4. ทีมเยาวชนไทยวน @ สีคิ้ว ร่วมกับ เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในโครงการ ศึกษาและเผยแพร่วิถีชีวิตชาวไท ยวนสีคิ้ว โคราช

5. ทีมเทศบาล ๕ เด่นห้า ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย ในโครงการสืบสานอาหารล้านนา สร้างคุณค่าชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

6. ทีม For ever For Klaeng ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน จ. ระยอง ในโครงการ พัฒนาภูมิปัญญา “ผักกระชับ” บ้านทะเลน้อย

7. ทีม Coral Ranger ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ. ชลบุรี ในโครงการ กลุ่มผู้นำเยาวชนรักษ์ทะเล

8. ทีม สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สาย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สาย จ. เชียงราย ในโครงการ สานต่อความห่วงใย ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

9. ทีม ONCE (โอ เอ็น ซี อี กาลครั้งหนึ่ง) ร่วมกับ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ ในโครงการ Singing we want your smile

10. ทีม จิตอาสา สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคนที ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จ.สมุทรสงคราม ในโครงการ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุติดเตียง

11. ทีม สภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำดิบ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ จ. ลำพูน ในโครงการ หละอ่อนรุ่นใหม่ ใส่ใจ๋คนเฒ่า

12. ทีม พลังสีขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จ. เชียงราย ในโครงการ เยาวชน สร้างชุมชนปลอดเหล้าบุหรี่

13. ทีม เยาวชนบัวงามวัยใส ร่วมกับ เทศบาลตำบลบัวงาม จ. อุบลราชธานี ในโครงการ การป้องกันการตั้งครรภ์ ในวัยเรียน

14. ทีม YOUNG GUIDE สาเกตนคร ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ในโครงการ การพัฒนาเยาวชนสู่การนำเที่ยวเมืองสาเกตนคร

“ระดับดี” ได้แก่
1. ทีม ใต้ร่มเมืองแกลง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง ในโครงการ ยุวทูตคุณภาพน้ำแห่งลุ่มแม่น้ำประแส

2. ทีม สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จ. เชียงราย ในโครงการ ปุ๋ยชาวนา ผญาจาวบ้าน

3. ทีม WE ARE ONE ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในโครงการ สอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่

4. ทีม ปกาโฌค (ดอกบัว) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว จ.สุรินทร์ ในโครงการ ตำน้ำพริก ปันน้ำใจ สืบสานภูมิปัญญาไว้ให้ท้องถิ่น

“ระดับชมเชย” ได้แก่
1. ทีมเยาวชนบ้านระกา ร่วมกับ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ในโครงการ “อนุรักษ์สืบสานการละเล่นกันตรึมพื้นบ้าน”

2. ทีมเยาวชนรักถิ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ จ.สุรินทร์ ในโครงการสืบสานดนตรีพื้นบ้าน

3. ทีมชมรมเยาวชนรักนกรักป่า ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ในโครงการ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

4. ทีมชมรมเยาวชนร่วมใจพัฒนาถิ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี จ. อำนาจเจริญ ในโครงการ เยาวชนจิตอาสาสู่การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ทีมเยาวชนไทยหัวใจเบ่งบาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ในโครงการ ถนนเด็กเดิน เล่าเรื่องประชาธิปไตย การเมืองไทย หัวใจสีขาว

6. ทีมเยาวชนไทยหัวใจอาเซียน ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ในโครงการ ศึกษาภาษาที่สามเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

7. ทีม สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองอียอ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จ.สุรินทร์ ในโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนตำบลหนองอียอ