ผู้บริหารสถานศึกษา

boss-anurak3

นางอนุรักษ์ บุตรสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


jamrus

นายจำรัส  ไชยมูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายแผนงานงบประมาณและฝ่ายบริหารทั่วไป

 


kansri

นางกัญศรี  มณีรอด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคคล