ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 86 85 171
ม.2 63 52 115
ม.3 57 67 124
รวม 206 204 410
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 20 50 70
ม.5 44 68 112
ม.6 49 72 121
รวม 113 190 303
รวมทั้งสิ้น 319 394 713