ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

 

สถานที่ตั้ง

558 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์ 0-5371-1976 โทรสาร 0-5375-8606

สังกัด

สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

“มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา เทคโนโลยี
มีคุณธรรมนำใจ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เป้าหมายของโรงเรียน

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เรียนอย่างมีความสุข และมีคุณธรรม”

คำขวัญของโรงเรียน

“จริยธรรมสูงส่ง ดำรงความเป็นไทย เก่งในวิชาการ”

ปรัชญา

“จงทำดี”

สีประจำโรงเรียน

“ม่วง ขาว”

 สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

khoon