รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบุคคล

pavarath

ว่าที่ รต.หญิง ภวรัญชน์ เงาแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบุคคล

 

 

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี       ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การประถมศึกษา วิทยาลัยครูเชียงราย(2535)

ปริญญาโท       ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(2548)

ปริญญาโท       ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(2553)

 

หลักสูตรพิเศษ

  • การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร 1 เดือน รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา2558 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษวิชาชีพเฉพาะ(สำหรับครู) หลักสูตร 1 ปี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (ปีการศึกษา 2547)
  • การประดับยศ “ว่าที่ร้อยตรี” เนื่องจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 (2535)