กิจกรรมของโรงเรียน

(กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า    …
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561

ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดงานโครงการวันปฐมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า                    …
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…
1 2 3 4 10