กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (กวนข้าวทิพย์) และร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า…
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4…
แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย…
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้ทำการปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า…
1 5 6 7