กิจกรรมของโรงเรียน

สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐

สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า นำโดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานสืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ทำพิธีรดน้ำดำหัวและมอบกระเช้าของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐…
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) รุ่นที่ 1

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) ในรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560…
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า “กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน” ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า “กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน” ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า “กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน”  …
โครงการส่งเสริมสุขภาพใจโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนำ..กีฬาสีภายใน “ม่วง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการส่งเสริมสุขภาพใจโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนำ..กีฬาสีภายใน “ม่วง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 26-27 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ม่วง-ขาวเกมส์”  ประจำปีการศึกษา 2559…
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2560…
1 6 7 8 9 10 11